REFERENCE

 • Vzdrževanje občinskih cet v občinah Domžale, Medvode, Mengeš in Vodice ter sodelovanje pri vzdrževanju državnih cest.
 • Sodelovanje pri izgradnji obvoznice Mengeš.
 • Gradbena dela pri izgradnji javne razsvetljave v sklopu obnove cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste.
 • Gradbena dela pri gradnji plinovoda po Mazovčevi poti v Ljubljani
 • Gradnja vodovoda na servisni cesti na območju Zgornje Šiške v Ljubljani
 • Čiščenje brežine pritoka Pržanca
 • Čiščenje obrežja Malega grabna
 • Čiščenje odvodnika Volarjev graben
 • Gradbena dela pri izgradnji plinovodnega omrežja na območju Hruševa
 • Obnova kanalizacije in vodovoda po delu Pleteršnikove ulice v Ljubljani
 • Ureditev brežine Koseškega bajerja
 • Obnova vročevodnih jaškov V ljubljani
 • Gradbena dela pri gradnji vročevoda na območju Litostroj – jug 2. faza
 • Ureditev križišča Breznikove ulice in Češminove ulice v Domžalah
 • Rekonstrukcija ceste Preserje –Mengeš
 • Preureditev treh križišč v OIC Trzin
 • Gradbena dela na parkirišču ZD Polje in izvedbaEKK pri rekonstrukciji Zaloške ceste na odseku od križišča z Vevško
  cesto do krožišča s Kašeljsko cesto, cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo
 • Sodelovanje pri obnovi vodovoda in kanalizacije v Livarski ulici v Ljubljani sočasno z ureditvijo cestišča
 • Gradbena dela pri obnovi vročevoda na Ulici Angelce Ocepkove v Ljubljani
 • Sanacija hudournika Plavšnik v Kolovratu
 • Gradbena dela pri gradnji plinovoda na Marinovševi ulici, Šumarjevi ulici in Gustinčarjevi ulici v Ljubljani
 • Rekonstrukcija vodovoda v ulici Pod bresti v Murglah
 • Obnova vozišča državne ceste Podpeč –Ig
 • Obnova hodnika za pešce ob regionalni cesti Kamniška v Preserjah
 • Sanacija poškodovanega opornega zidu na državni cesti Stahovica –Črnivec
 • Sanacija poškodovanega opornega zidu na državni cesti Stahovica –Črnivec
 • Sanacija poškodb vozišča in izdelava muld na državni cesti Tržišče –Hotemež 
 • Poklablitev 20kV DV Ježica
 • Sanacija usada brežine ob državni cesti Želin - Sp. Idrija
 • Sodelovanje pri izvedbi širitve pokopališča v Radomljah
 • Sodelovanje pri ureditvi neposredne okolici OŠ Trzin in parkirišča pri KD Trzin
 • Sodelovcanje pri izvedbi dodatnega pasu iz OIC Trzin v križišču Dobrave
 • Izvedba komunalne opreme PSO Seliše
 • Izvedba popravila prepusta na državni cesti Predel – Bovec
 • Gradnja hodnikov za pešce ob državnih cestah v Občini Grosuplje
 • Gradnja kanalizacije po Donovi cesti v Medvodah
 • Sodelovanje pri ureditvi komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste
 • Urejanje (tlakovanje in asfaltiranje) dvorišč

Si želite urediti vaše dvorišče?

Si želite urediti vaše dvorišče? Lahko vam pomagamo. Asfaltiramo manjša dvorišča, polagamo tlakovce in uredimo okolico.

PIŠITE NAM

O podjetju

Kratko ime: HNG d.o.o.

Dolgo ime: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o.
Naslov: Prešernova cesta 35, 1234 MENGEŠ
Telefon: +386 8 205 80 28
E-pošta: [email protected]
URL: www.hng.si
Matična številka: 6499104
Davčna številka: SI39824080
Osnovni kapital: 350.000,00 EUR
Direktor: Martin Plut