REFERENCE

 • Izvedba del v sklopu Protipoplavna ureditev Selške Sore – I. faza / vodnogospodarske ureditve
 • Celovita izgradnja komunalne infrastrukture - Ažbetova ulica v Ljubljani
 • Vzdrževalna dela na desni brežini Save v Črnučah
 • Celovita izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Žeje pri Zbiljah
 • Celovita izgradnja komunalne infrastrukture  - Sajevčeva ulica
 • Sanacija podpornega kamnitega zidu na cesti Podpeč - Rakitna
 • Obnova vozišča na Strossmayerjevi ulici, v Ljubljani
 • Sanacija mostu čez Pšato, v Mengšu
 • Vzdrževanje občinskih cest v občinah Domžale, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin ter sodelovanje pri vzdrževanju državnih cest.
 • Asfaltiranje dvorišča v Domžalah
 • Obnova plinovoda na Trgu mladinskih delovnih brigad, v Ljubljani
 • Sodelovanje pri izgradnji obvoznice Mengeš.
 • Gradnja vodovoda na servisni cesti na območju Zgornje Šiške v Ljubljani
 • Čiščenje obrežja Malega grabna
 • Gradbena dela pri izgradnji plinovodnega omrežja na območju Hruševa
 • Obnova kanalizacije in vodovoda po delu Pleteršnikove ulice v Ljubljani
 • Ureditev brežine Koseškega bajerja
 • Obnova vročevodnih jaškov V ljubljani
 • Gradbena dela pri gradnji vročevoda na območju Litostroj – jug 2. faza
 • Ureditev križišča Breznikove ulice in Češminove ulice v Domžalah
 • Rekonstrukcija ceste Preserje –Mengeš
 • Preureditev treh križišč v OIC Trzin
 • Gradbena dela na parkirišču ZD Polje in izvedbaEKK pri rekonstrukciji Zaloške ceste na odseku od križišča z Vevško
  cesto do krožišča s Kašeljsko cesto, cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo
 • Sodelovanje pri obnovi vodovoda in kanalizacije v Livarski ulici v Ljubljani sočasno z ureditvijo cestišča
 • Gradbena dela pri obnovi vročevoda na Ulici Angelce Ocepkove v Ljubljani
 • Sanacija hudournika Plavšnik v Kolovratu
 • Sanacija poškodovanega opornega zidu na državni cesti Stahovica –Črnivec
 • Sodelovanje pri izvedbi širitve pokopališča v Radomljah
 • Sodelovanje pri ureditvi neposredne okolici OŠ Trzin in parkirišča pri KD Trzin
 • Sodelovcanje pri izvedbi dodatnega pasu iz OIC Trzin v križišču Dobrave
 • Izvedba komunalne opreme PSO Seliše
 • Izvedba popravila prepusta na državni cesti Predel – Bovec
 • Gradnja hodnikov za pešce ob državnih cestah v Občini Grosuplje
 • Gradbena dela pri gradnji plinovoda na Marinovševi ulici, Šumarjevi ulici in Gustinčarjevi ulici v Ljubljani
 • Rekonstrukcija vodovoda v ulici Pod bresti v Murglah
 • Obnova vozišča državne ceste Podpeč –Ig
 • Obnova hodnika za pešce ob regionalni cesti Kamniška v Preserjah
 • Sanacija poškodovanega opornega zidu na državni cesti Stahovica –Črnivec