jaVNA SLUŽBA UREJANJA VODA

Opis delovanja na področju urejanja voda


Krovni zakon, ki določa način obratovanja, vzdrževanja in spremljanja stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda, kot obvezno državno gospodarsko javno službo, je Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20). Slednji določa organiziranost delovanja na način, da Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), v imenu Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP), preko javnega razpisa izbere koncesionarja za določen sektor območja in mu s koncesijsko pogodbo podeli pravico izvajati javno gospodarsko službo urejanja voda. DRSV v koncesijskem razmerju nastopa kot koncendent. Na podlagi koncesijske pogodbe, se vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč izvaja na podlagi letnega programa gospodarske javne službe. Poleg letnega programa koncesionar, v primeru izrednih dogodkov, katerih prag višine škode, ki je določen kot limit za možnost pomoči države, preseže 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna (približno 2,5 milijona evrov), na podlagi sklepa vlade, lahko izvaja dodatno še izredni oziroma sanacijski program (Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14)).

Skladno z Uredbo o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12, 89/14 in 47/17) se izvajajo naslednje službe:
- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin,
- obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda,
- izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda,
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in
- zagotavljanje vodovarstvenega nadzora.

Podrobneje določa naloge, dela in storitve, ki sestavljajo javne službe iz prejšnjega odstavka, Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda (Uradni list RS, št. 57/06, 60/16, 82/20 – ZON-E in 91/20), ki določa vrste in obseg nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda.


Sektor območja zgornje Save sektor območja zgornje Save

Slika: sektor območja zgornje Save

Zakonodaja za izvajanje gospodarske javne službe na področju urejanja voda predpisuje, da mora imeti posamezni koncesionar obvezno zaposlene strokovnjake za:

- rečno-nadzorno službo (vodovarstveni nadzornik),
- upravljanje z vodno infrastrukturo (upravljavci vodne infrastrukture) in
- projektivno službo
(projektanti).

Strokovnjaki morajo razpolagati z različnimi specifičnimi znanji s področja urejanja voda na (poznavanje terena, hidroloških in hidravličnih lastnosti hidrografske mreže, poznavanje hidromorfoloških, geoloških in bioloških značilnosti območja, erozijskih procesov in vodnih ekosistemov ter poznavanje različnih programskih orodij za pripravo raznovrstnih grafičnih prikazov, predstavitev, urejanje besedil in preglednic, podatkovnih datotek in raznih izračunov), imeti morajo zahtevano stopnjo izobrazbe, zagotovljeno kontinuirano strokovnost in delovne izkušnje ter pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije.

Dejavnosti, ki jih na področju izvajanja javne gospodarske službe na področju urejanja voda izvajajo koncesionarji, so:
- izdelava projektne dokumentacije za vse vrste vodnogospodarskih ureditev in objektov,
- vodenje katastra objektov vodne infrastrukture in arhiva,
- izvajanje rečno-nadzorne službe: spremljanje stanja na vodotokih in objektih, poročanje o poškodbah in nujnih sanacijskih in vzdrževalnih delih, posredovanje prijave nedovoljenih posegov inšpekcijskim službam,
- upravljanje z objekti vodne infrastrukture: vzdrževanje predpisanega vodostaja,
- redni pregledi objektov vodne infrastrukture in izvajanje sanacijskih in vzdrževalnih del,
- izvajanje dežurne službe za interventno ukrepanje v primeru povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda,
- izvajanje rednih vzdrževalnih del: vzdrževanje vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč,
- izvajanje izrednih ukrepov v času izrednih dogodkov,
- izvajanje sanacijskih del po naravnih nesrečah in
- operativna izvedba načrtovanih del in objektov.


Temeljne naloge oddelka za urejanja voda, v podjetju HNG so naslednje:
- izvajanje vseh petih osnovnih nalog javnih služb,
- skrb za kvalitetno izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda,
- optimalno in racionalno organiziranje dela,
- mentorstvo oziroma strokovna podpora,
- skrb za tehnično kakovost,
- koordinacija in komunikacija z udeleženci na projektih in pri vsakdanjem delu,
- priprava in izdelava strokovnih podlag, projektne in upravne dokumentacije,
- skrb za kvalitetno in pravočasno izvedbo pridobljenih projektov,
- aktivno sodelovanje s komercialo in operativo,
- aktivno sodelovanje pri zagotovitvi potrebnih informacij za pripravo periodičnih poročil,
- sodelovanje z inšpekcijskimi službami ter izvajalci interventnih ukrepov in nadzor nad izvajanjem prepovedi,
- vodenje upravnega postopka in odločanje o prekrških v prekrškovnem postopku,
- skrb za kataster vodnogospodarskih objektov in naprav in
- izvajanje ukrepov v času povečane ogroženosti in po naravnih nesrečah

Moderna gradbena mehanizacija in visoko strokovni kadri

Skladno z zahtevami področne zakonodaje in lastno vizijo, podjetje namenja veliko pozornost tehnološkemu razvoju in predvsem uporabi sodobne ter okolju prijazne gradbene mehanizacije. Posodabljamo vso floto gradbene mehanizacije: kamione, traktorje, bagre, rovokopače, valjarje, ostala tovorna vozila, kombinirana vozila, osebna vozila, opremo za izvajanje zimske službe ter razno delovno opremo.

HNG je mlado podjetje, s konstantno rastjo obsega dela in s tem neposredno stalno rastjo kolektiva. Zaradi dolgoročne vizije in nenehne širitve obsega dela, si v podjetju prizadevamo delati bolje, hitreje in ceneje od konkurence, kar postavlja kader in razvoj njihovih kompetenc v središče pozornosti. Dobro usposobljeni in visoko motivirani zaposleni zagotavljajo prožno in hitro odzivanje na spremembe v delovnem okolju, zato v podjetju stremimo k nenehni širitvi kadra, v katerega sprejemamo tako mlade, zaradi njihove mladostne energije in želje po delu ter razvoju kot izkušene strokovnjake, s širokim naborom delovnih izkušenj na različnih področjih. Zavedamo se pomembnosti strokovnosti, zato veliko pozornost namenjamo stalnemu izobraževanju zaposlenih, saj lahko le s tehnično brezhibno in sodobno opremo ter mehanizacijo, ob visoki strokovnosti zaposlenih, naročnikom izpolnjujemo pričakovanja ter zagotavljamo optimalen nivo storitev.

Skrb za okolje

Ker nam, kot skrbnemu in do okolja prijaznemu podjetju, pomemben cilj predstavlja tudi skrb za okolje, se trudimo s svojo dejavnostjo v najmanjši možni meri vplivati na okolje. Zavedamo se občutljivosti okolja v katerem živimo, pomena trajnostnega razvoja in rabe obnovljivih virov, zato se kot koncesionar na področju urejanja voda, kar nam omogoča, da smo dnevno v stiku z ogroženimi živalskimi vrstami in ekosistemi, zavedamo pomena ekosistemskih funkcij in ekosistemskih storitev ter predvsem ohranjanja naravnega ravnovesja in delovanja ekosistemov.
Ker svojo osnovno dejavnost opravljamo v naravi in ker s posegi, ki jih izvajamo pogosto posegamo v okolje, se trudimo vpliv teh posegov minimizirati, tako v fazi načrtovanja oziroma izdelave projektne dokumentacije kot v fazi operativne izvedbe. V fazi projektiranja sledimo, ob osnovni gradbeni stroki, tudi trendom in usmeritvam na področju ohranjanja in varovanja narave, zavedamo se pomena zelene infrastrukture, zato že v tej fazi sodelujemo Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom za ribištvo Slovenije, ribiškimi družinami in drugimi delžniki, s ciljem interdisciplinarnega delovanja, načrtovanja širše sprejetih strokovnih rešitev in okoljsko sprejemljive infrastrukture.

V fazi operativne izvedbe del na gradbišču, skušamo z deli kar najmanj vplivati na okolje, tako glede hrupa, vibracij, prašenja, kaljenja vode, svetlobnega sevanja in obremenjevanja okolja z vnosom različnih materialov, zato z zavedanjem pomena sodobne gradbene mehanizacije, svoja dela izvajamo samo z najsodobnejšo gradbeno mehanizacijo, z najstrožjimi standardi dovoljenih mej hrupa in izpustov. Poleg gradbene mehanizacije se vsakokrat trudimo organizirati gradbišče na način, okolju čim bolj prijazne gradnje, gospodarne rabe energentov in ekološko neoporečnih materialov.

Opis območja zgornje Save Nasveti občanom za pravilno ravnanje na področju urejanja voda Pridobitev vodnega mnenja/soglasja Navodila priobrežnim lastnikom