Nasveti občanom za pravilno ravnanje na področju urejanja voda

Obveščanje koncesionarja ali koncendenta o stanju na vodotokih, priobalnih zemljiščih in vodni infrastrukturi


Tako lokalno skupnost kot slehernega posameznika spodbujamo k posredovanju obvestil o stanju vodne infrastrukture, dogajanju na vodotokih, poškodbah na vodotokih, vseh novih posegih ter vseh posegih v vodni in priobalni pas. V času izrednih razmer zaradi visokih voda oziroma hudourniškega izbruha, o dogajanju na terenu obvestite poleg koncesionarja in koncendenta tudi center za obveščanje ( 112), civilno zaščito ali policijo.

Dežurna služba koncesionarja, ki je dolžna v času izrednih razmer interventno ukrepati, je obveščana in usmerjana preko centra za obveščanje  112. 


Informacije posredujte na naslov:

 • DRSV, Sektor območja zgornje Save, M. Vadnova 5, 4000 Kranj ( 04 20 186 00)
 • HNG hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o., Prešernova cesta 35, 1234 Mengeš ( +386 8 205 80 28)

Pridobitev vodnega soglasja oz. mnenja za poseganje na vodna in priobalna zemljišča


Vsak lastnik nepremičnine na vodnem ali priobalnem zemljišču, je skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), dolžan trpeti določene omejitve, med katerimi so najpogostejše:
 • vsakdo je dolžan varovati kakovost in količino voda ter jo uporabljati tako, da čim manj vpliva na naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov, skladno s pogoji, ki jih določa ta zakon in drugi predpisi.
 • poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja (mnenja),
 • lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega ali morskega dobra, ter dopustiti splošno rabo vodnega ali morskega dobra.
 • raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno rabo (zadrževanje na priobalnem zemljišču in odlaganje predmetov za kopanje, potapljanje, drsanje, plovbo in podobno), je dovoljena, če se lastniku ali drugemu posestniku priobalnega zemljišča s takšno rabo ne povzroča škoda.
 • na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobrem.
 • lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora zaradi izvajanja javne službe po tem zakonu ali javne službe varstva okolja izvajalcu javne službe dovoliti izvajanja z javno službo povezanih del in omogočiti neškodljiv dostop na to zemljišče.
 • lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča zaradi omejitev nima pravice do odškodnine, razen za tisto navadno škodo, ki je izvajalcu javne službe ni uspelo odpraviti v skladu z določbami prejšnjega odstavka.
 • lastnik ali posestnik vodnega ali priobalnega ali drugega zemljišča na ogroženem območju mora dovoliti dostop in začasno uporabo teh zemljišč za izvajanje javne službe.
 • Z globo od 4.000 eurov do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek, če:
  • vzpostavi prejšnje stanje brez dovoljenja ministrstva,
  • ne dopusti začasne uporabe svojega zemljišča,
  • ovira neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega ali morskega dobra ali ne dopusti splošne rabe vodnega ali morskega dobra,
  • na vodnem ali priobalnem zemljišču postavlja objekte ali druge ovire, ki preprečujejo prost prehod ob vodnem ali morskem dobru,
  • izvajalcu javne službe ne dovoli izvajanja z javno službo povezanih del ali ne omogoča neškodljivega dostopa na vodno, priobalno ali drugo zemljišče,
  • na vodnem ali priobalnem zemljišču izvaja dejavnosti ali posege v nasprotju s 84., 85., 87., 88., 89, 100. in 101. členom zakona,
  • izvede poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, brez vodnega soglasja ali v nasprotju z njim.

Za posege na vodnih in priobalnih zemljiščih se, med drugim, šteje:
 •  posek in odstranjevanje obrežne vegetacije,
 •  odvzemanje naplavin,
 •  gradbeni posegi vseh vrst

Varstvene dobe za posege v vodni in priobalni pas


Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18 in 65/20) med drugim zapoveduje:
 • sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih je prepovedano v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom.

Ribiško upravljanje

Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) med drugim zapoveduje:


 • gradnje objektov, ki se izvajajo na vodnih zemljiščih po predpisih o graditvi objektov, se lahko izvajajo po predhodni pridobitvi soglasja zavoda.
 • z globo se kaznuje pravna oseba, ki posega na drstišča oziroma vznemirja ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih.

Povezava do Načrta ribiškega upravljanja v gornjesavskem ribiškem območju za obdobje 2017-2022:
https://www.zzrs.si//uploads/ZZRS2020/Nacrt_ribisk...

Poseg v naravo

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) med drugim zapoveduje:

 • posegi v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje in za katere ni treba pridobiti dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in po drugih predpisih, se opravljajo na podlagi dovoljenja za poseg v naravo na podlagi tega zakona.