VZDRŽEVANJE CEST

Opis delovanja na področju vzdrževanja cestne infrastrukture

Krovni zakon, ki določa enotna pravila za upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest ter obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran promet, je Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18). Redno vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljevanju: redno vzdrževanje javnih cest). Način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest določi vlada, občinskih cest pa z občinskim odlokom občina kot upravljalec občinskih cest. 


Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) določa, da se redno vzdrževanje cest opravlja vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci rednega vzdrževanja cest. Za izpolnjevanje navedenih pogojev, mora biti izvajalec gospodarske javne službe tehnično ustrezno opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje te dejavnosti, saj upravljavec cest zagotavlja strokovni nadzor nad rednim vzdrževanjem cest. Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest, ki ga ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev pripravi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in ga predloži v potrditev upravljavcu cest.


V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti ceste in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo, ko je zaradi zimskih pojavov (npr. sneg, poledica) lahko ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa in pri tem prihaja do odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste.

Dela rednega vzdrževanja so:

 •  pregledniška služba,
 •  redno vzdrževanje prometnih površin,
 •  redno vzdrževanje cestnih objektov,
 •  redno vzdrževanje bankin,
 •  redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
 •  redno vzdrževanje brežin in berm,
 •  redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
 •  redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
 •  redno vzdrževanje vegetacije,
 •  zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,
 •  čiščenje cest,
 •  redno vzdrževanje mejnikov,
 •  redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
 •  nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
 •  intervencijski ukrepi in
 •  zimska služba.

Dejavnosti, ki jih na področju izvajanja javne gospodarske službe na področju urejanja voda izvajajo koncesionarji, so:


 • izdelava projektne dokumentacije za vse vrste cestnih zapor,
 • postavljanje vseh vrst začasne prometne signalizacije in vseh vrst cestnih zapor,
 • izvajanje vseh del v okviru rednega vzdrževanja cest,
 • izvajanje pregledniške službe,
 • izvajanje zimske službe.


Podjetje HNG ima podpisane akte za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest v naslednjih občinah:
Občina Medvode Občina Vodice Občina Domžale Občina Trzin Občina Mengeš

Slika: občine v katerih podjetje deluje kot koncesionar na področju vzdrževanja občinskih cest

Moderna gradbena mehanizacija in visoko strokovni kadri


Skladno z zahtevami področne zakonodaje in lastno vizijo, podjetje namenja veliko pozornost tehnološkemu razvoju in predvsem uporabi sodobne ter okolju prijazne gradbene mehanizacije. Posodabljamo vso floto gradbene mehanizacije: kamione, traktorje, bagre, rovokopače, valjarje, ostala tovorna vozila, kombinirana vozila, osebna vozila, opremo za izvajanje zimske službe ter razno delovno opremo.

HNG je mlado podjetje, s konstantno rastjo obsega dela in s tem neposredno stalno rastjo kolektiva. Zaradi dolgoročne vizije in nenehne širitve obsega dela, si v podjetju prizadevamo delati bolje, hitreje in ceneje od konkurence, kar postavlja kader in razvoj njihovih kompetenc v središče pozornosti. Dobro usposobljeni in visoko motivirani zaposleni zagotavljajo prožno in hitro odzivanje na spremembe v delovnem okolju, zato v podjetju stremimo k nenehni širitvi kadra, v katerega sprejemamo tako mlade, zaradi njihove mladostne energije in želje po delu ter razvoju kot izkušene strokovnjake, s širokim naborom delovnih izkušenj na različnih področjih. Zavedamo se pomembnosti strokovnosti, zato veliko pozornost namenjamo stalnemu izobraževanju zaposlenih, saj lahko le s tehnično brezhibno in sodobno opremo ter mehanizacijo, ob visoki strokovnosti zaposlenih, naročnikom izpolnjujemo pričakovanja ter zagotavljamo optimalen nivo storitev.

Skrb za okolje

Ker nam, kot skrbnemu in do okolja prijaznemu podjetju, pomemben cilj predstavlja tudi skrb za okolje, se trudimo s svojo dejavnostjo v najmanjši možni meri vplivati na okolje. Zavedamo se občutljivosti okolja v katerem živimo, pomena trajnostnega razvoja in rabe obnovljivih virov, zato se kot koncesionar na področju urejanja voda, kar nam omogoča, da smo dnevno v stiku z ogroženimi živalskimi vrstami in ekosistemi, zavedamo pomena ekosistemskih funkcij in ekosistemskih storitev ter predvsem ohranjanja naravnega ravnovesja in delovanja ekosistemov.

Ker svojo osnovno dejavnost opravljamo v naravi in ker s posegi, ki jih izvajamo pogosto posegamo v okolje, se trudimo vpliv teh posegov minimizirati, tako v fazi načrtovanja oziroma izdelave projektne dokumentacije kot v fazi operativne izvedbe. V fazi projektiranja sledimo, ob osnovni gradbeni stroki, tudi trendom in usmeritvam na področju ohranjanja in varovanja narave, zavedamo se pomena zelene infrastrukture, zato že v tej fazi sodelujemo Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom za ribištvo Slovenije, ribiškimi družinami in drugimi delžniki, s ciljem interdisciplinarnega delovanja, načrtovanja širše sprejetih strokovnih rešitev in okoljsko sprejemljive infrastrukture.

V fazi operativne izvedbe del na gradbišču, skušamo z deli kar najmanj vplivati na okolje, tako glede hrupa, vibracij, prašenja, kaljenja vode, svetlobnega sevanja in obremenjevanja okolja z vnosom različnih materialov, zato z zavedanjem pomena sodobne gradbene mehanizacije, svoja dela izvajamo samo z najsodobnejšo gradbeno mehanizacijo, z najstrožjimi standardi dovoljenih mej hrupa in izpustov. Poleg gradbene mehanizacije se vsakokrat trudimo organizirati gradbišče na način, okolju čim bolj prijazne gradnje, gospodarne rabe energentov, in ekološko neoporečnih materialov.


V fazi operativne izvedbe del na gradbišču, skušamo z deli kar najmanj vplivati na okolje, tako glede hrupa, vibracij, prašenja, kaljenja vode, svetlobnega sevanja in obremenjevanja okolja z vnosom različnih materialov, zato z zavedanjem pomena sodobne gradbene mehanizacije, svoja dela izvajamo samo z najsodobnejšo gradbeno mehanizacijo, z najstrožjimi standardi dovoljenih mej hrupa in izpustov. Poleg gradbene mehanizacije se vsakokrat trudimo organizirati gradbišče na način, okolju čim bolj prijazne gradnje, gospodarne rabe energentov in ekološko neoporečnih materialov.

Fotogalerija: javna služba vzdrževanja cest

Brezplačna številka za posredovanje informacij, povezanih s stanjem  vzdrževanih cest in zimsko službo


080 28 40

* vzdrževanje cest predstavlja letno vzdrževanje cest, ki je koledarsko omejeno na čas med 15. marcem in 15. novembrom ter zimsko službo, ki se izvaja v času med 15. novembrom in 15. marcem.