Naše glavne dejavnosti so

VZDRŽEVANJE CEST

Vzdrževanje cest predstavlja letno vzdrževanje cest, ki je koledarsko omejeno na čas med 15. marcem in 15. septembrom, ter zimska služba, ki se izvaja v času med 15. septembrom in 15. marcem.

Zimsko službo in letno vzdrževanje cest opravljamo na območjih občin Medvode, Trzin in Domžale. Letno vzdrževanje cest izvajamo na območju Vodice, zimsko službo pa na območju občine Mengeš, ravno tako pa sodelujemo pri vzdrževanju državnih cest z Gorenjsko gradbeno družbo in CPK d.d..

Podjetje se je z izvajanjem tovrstnih del ustrezno opremilo s specialno tehnično opremo in kadrovsko usposobilo, tako da v večji meri storitve opravljamo samostojno, nekaj pa v sodelovanju s strokovno usposobljenimi kooperanti.

Brezplačna številka za posredovanje informacij, povezanih s stanjem vzdrževanih cest in zimsko službo.

080-28-40

UREJANJE VODOTOKOV

 

Podjetje je na javnem razpisu, skupaj s partnerjema NIVO EKO, dejavnosti v ekologiji, d.o.o. in EHO PROJEKT, erozija, hudourništvo, okolje, d.o.o., pridobilo koncesijo za izvajanje obvezne gospodarske javne službe urejanja voda, na območju zgornje Save. Območje obsega naslednje občine: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Bohinj, Bled, Gorje, Radovljica, Tržič, Naklo, Jezersko, Preddvor, Šenčur, Kranj, Žiri, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Škofja Loka ter delno Medvode, Logatec, Cerkno in Idrija.


Področje vodarstva je specifično področje dela, zato ima podjetje za izvajanje javne službe zaposlene strokovnjake s specifičnimi znanji s področja urejanja voda, oziroma s področja vodarstva (poznavanje hidroloških in hidravličnih lastnosti hidrografske mreže, poznavanje hidromorfoloških, geoloških in bioloških značilnosti območja, erozijskih procesov, vodnih ekosistemov ter poznavanje in obvladovanje različnih programskih orodij za obdelavo podatkov in pripravo končnih izdelkov), ki morajo imeti, skladno z razpisnimi pogoji za podelitev koncesije, zahtevano stopnjo izobrazbe, zagotovljeno kontinuirano strokovnost in delovne izkušnje ter pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije

 

Dejavnosti, ki jih na področju izvajanja javne gospodarske službe na področju urejanja voda izvajamo kot koncesionar, so:

 • izdelava projektne dokumentacije za vse vrste vodnogospodarskih ureditev in objektov,
 • vodenje katastra objektov vodne infrastrukture in arhiva,
 • izvajanje rečno-nadzorne službe: spremljanje stanja na vodotokih in objektih, poročanje o poškodbah in nujnih sanacijskih in vzdrževalnih delih, posredovanje prijave nedovoljenih posegov inšpekcijskim službam,
 • upravljanje z objekti vodne infrastrukture: vzdrževanje predpisanega vodostaja, redni pregledi objektov vodne infrastrukture in izvajanje sanacijskih in vzdrževalnih del,
 • izvajanje dežurne službe za interventno ukrepanje v primeru povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda,
 • izvajanje rednih vzdrževalnih del: vzdrževanje vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč,
 • izvajanje izrednih ukrepov v času izrednih dogodkov,
 • izvajanje sanacijskih del po naravnih nesrečah in
 • operativna izvedba načrtovanih del in objektov.
Javna služba urejanje voda II

Brezplačna številka za posredovanje informacij povezanih s stanjem vodotokov

080-28-40

ZIMSKA SLUŽBA

Zimska služba omogoča prevoznost cest in javnih površin v času zimskih razmer. V koledarskem smislu traja od 15. novembra do 15. marca. V sklopu zimske službe opravljamo dejavnosti, ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah, in sicer na območju občine Mengeš, na območju občine Domžale skupaj s podjetjem KPL d.o.o., na območju občine Medvode in na delu državnih cest pa skupaj s podjetjem Gorenjska gradbena družba d.d. in CPK d.d.. Za uspešno izvajanje teh nalog ima podjetje cestno bazo v Mengšu, kjer ima pokrita skladišča za sol in druge agregate, ter skladišča opreme.

 

Brezplačna številka za posredovanje informacij, povezanih s stanjem vzdrževanih cest in zimsko službo.

080-28-40

 • undefined
 • undefined
 • undefined
 • undefined
 • undefined

NIZKE GRADNJE

Podjetje HNG d.o.o. je na področju nizkih gradenj prepoznavno predvsem na območju osrednje Slovenije. Dela, ki jih opravljamo v okviru nizkih gradenj so, gradnja in rekonstrukcija cest in ulic ter gradnja komunalne infrastrukture. V okviru komunalne infrastrukture izvajamo: izgradnjo meteornih in fekalnih kanalizacij, vodovode, plinovode, vročevode, javne razsvetljave, električne napeljave ter telekomunikacijske vode.


Podjetje se ukvarja tudi z izvedbo zunanjih ureditev, na področju katerih izvajamo predvsem ureditve dvorišč. Za izvajanje ročnega asfaltiranja ima podjetje HNG d.o.o. lastno asfaltersko ekipo, z ustrezno opremo.

 • undefined

UREJANJE IN ROČNO ASFALTIRANJE DVORIŠČ

Podjetje ima lastno ustrezno usposobljeno in opremljeno ekipo za ročno asfaltiranje manjših dvorišč. Za pripravo ponudbe pošljite povpraševanje na elektronski naslov [email protected].

 • undefined

O podjetju

Kratko ime: HNG d.o.o.

Dolgo ime: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o.
Naslov: Prešernova cesta 35, 1234 Mengeš
Telefon: +386 8 205 80 28
E-pošta: [email protected]
URL: www.hng.si
Matična številka: 6499104
Davčna številka: SI39824080
Osnovni kapital: 350.000,00 EUR
Direktor: Martin Plut